Kommunikation i mellem de forskellige sektorer i sundhedsvæsenet

Som borger skal man ikke bekymre sig om, hvilken kasse i systemet, man er landet i; om det er regionen eller kommunen, der løser opgaven. Om sygehuset husker at fortælle lægen, plejepersonalet eller fysioterapeuten hele ens historie, så man får den rigtige behandling hele vejen gennem systemet. Det handler om overgange mellem sektorer. I bedste fald, mærker man dem slet ikke.

 

”Vi har sendt hr. Hansen ind til jer. I skal lige være opmærksomme på, at han har det bedst, når han får lov at sove længe om morgenen og hvis han kan beholde sine sokker på i sengen. Og så spiser han i øvrigt ikke havregrød.” Ergoterapeut og leder af Sundhedsenheden i Aarhus Kommunes Område Nord, Dorte Carlsen, giver et fiktivt eksempel på en mundtlig overlevering, når en plejehjemsbeboer bliver indlagt på Aarhus Universitetshospitals nyremedicinske afdeling. Beboerens medicinskema og plejebehov er skrevet ind i et digitalt system og allerede sendt til afdelingen på sygehuset, men det er godt lige at følge op med et opkald. Det har ellers ikke været kutyme, men efter et fælles projekt med fokus på at skabe bedre overgange, er plejepersonalet begyndt at ringe til afdelingen og fortælle lidt om den borger, der er på vej til indlæggelse. Det gør det nemmere for personalet at tage godt imod borgeren, og det er ikke mindst rart for den enkelte, at personalet er godt forberedt. Når hr. Hansen skal hjem igen, sørger personale fra sundhedsenheden for, at både hr. Hansen selv, hans familie, hans praktiserende læge og personale fra både sygehus og hjemmeplejen mødes og snakker om det videre forløb: Hvad skal familien gøre, hvad har den praktiserende læge brug for at vide, hvordan har opholdet været, og har det betydning for dagligdagen, når han kommer hjem igen, og så videre. ”Det giver ro i maven hos familierne, letter opgaven for personalet og gør det trygt for den enkelte borger,” fortæller Dorte Carlsen.

 

Bedre overgange

I den politiske debat bliver der talt meget om ’overgange mellem sektorer og ikke mindst om, at de skal blive bedre. Det blev blandt andet understreget, da en ny sundhedsaftale i februar blev indgået mellem Region Midtjylland og de 19 tilhørende kommuner. Aftalen forpligter både region og kommuner til at arbejde bedre sammen om en række indsatser. Aftalen satte, ifølge regionsrådsformand i Region Midtjylland Bent Hansen, en ”tyk streg under, at vi fremover vil arbejde på patientens præmisser og med borgeren i centrum”, mens sundhedsrådmand i Aarhus Kommune Jette Skive understregede, at ”det vigtigste med aftalen er, at du som patient kan mærke en smidigere overgang. At du kan mærke, at hospital, egen læge og kommunen kender til din behandling og hvor du er i forløbet.” Samarbejdet mellem sundhedsenheden i Område Nord og nyremedicinsk afdeling på Aarhus Universitetshospital er et godt eksempel på, hvordan dét kan lykkes. Det er ikke kommet tilfældigt i stand. Ændringerne, hvor eksemplerne med telefonopkald og informationsmøder omkring borgeren blot er to af flere konkrete initiativer, er udsprunget af et fælles projekt, hvor sygeplejefaglige ledere fra Aarhus Universitetshospital og ledere fra Aarhus Kommunes plejeboliger og hjemmeplejeenheder har mødtes for at drøfte udfordringer og løsninger i samarbejdet på tværs af sektorerne. Ideen til at samle ledere på tværs er opstået mellem chefsygeplejerske på Aarhus Universitetshospital Vibeke Krøll og direktør i Sundhed og Omsorg Hosea Dutschke.

 

Mange bække små

”Vi tog initiativ til forløbet, fordi vi er optagede af at sætte borgeren og patienten i centrum – af at sikre de bedst mulige borger- og patientforløb. Og fordi vi tror på, at det har stor effekt at mødes på tværs og få forståelse for, hvordan de arbejder på ’den anden’ side,” forklarer Vibeke Krøll. ”Det handler ikke kun om sundhedsaftaler, men i høj grad om, at medarbejdere og ledere på tværs har tillid til hinanden, når de løser opgaver sammen. Og så handler det i høj grad om at tage udgangspunkt i borgerens oplevelser og behov. Vi kan skabe store forandringer gennem små handlinger, hvis vi vil og tør. Og det tør vi!” supplerer Hosea Dutschke. Dorte Carlsen fra sundhedsenheden i Område Nord er helt enig. ”Det var fantastisk at mødes og få udfordringerne på bordet. Og meget tilfredsstillende at finde en løsning på nogle af dem. Vi er stadig ikke helt enige om, hvorvidt det skal hedde borger, som vi siger i kommunen, eller patient, som det jo hedder på sygehuset,” ler hun; ”men vi er kommet langt.” Projektet, hun har deltaget i, var kun i samarbejde mellem dele af kommunen og sygehusets nyremedicinske afdeling. Men hun og hendes kolleger – på begge side af sektorskellet – er godt i gang med at indføre de samme ændringer i samarbejdet med andre afdelinger på sygehuset. ”Det skal jo gerne være sådan, at uanset hvad vores borgere fejler, og hvem de møder, så føler de sig i gode hænder.”

 

Tekst: Pernille Bonne