Nærdemokrati og kommunalpolitik i Aarhus

I Aarhus Kommune er der en lang tradition for brugerindflydelse. Ikke mindst på senior- og ældreområdet. Her får du et overblik over de forskellige organer og et indblik i, hvordan du lige nu og her kan være med til at udvikle området.

Afdelingsbestyrelser på plejehjemmene

Alle plejehjem (bygget efter almenboligloven) skal have en afdelingsbestyrelse, som har mulighed for at varetage beboernes interesser i forhold til alt, hvad der har med bygninger, drift, økonomi og plejehjemmets udearealer at gøre. Afdelingsbestyrelserne arrangerer ofte også udflugter, busture og andre sociale arrangementer, der gør hverdagen skønnere for beboerne. Afdelingsbestyrelsen kan bestå af beboere, pårørende eller andre, som vil kunne varetage lejernes interesser.

Ældrerådet

Ældrerådet er talerør for alle over 60 år og rådgiver byrådet om, hvordan politikken skal være for seniorer i Aarhus Kommune. Ældrerådet udtaler sig om alle byrådsindstillinger, der handler om forhold for ældre, og kan også selv tage sager op. Har du ideer eller forslag til generelle ændringer eller drøftelser på ældreområdet, kan du kontakte Ældrerådet via hjemmesiden Ældreråd (aarhus.dk

Brugerråd på lokalcentrene

Ved stort set alle lokalcentre er der et brugerråd, 36 i alt, som varetager de lokale borgeres interesser over for Sundhed og Omsorg. Brugerrådene er aktive organer, der driver en lang række aktiviteter, for eksempel lokalcentrets café, udflugter, koncerter, motionstilbud, samarbejde med den lokale skole om levering af mad til eleverne, fælles kunstudvikling i lokalområdet, lektiecaféer og meget mere. Der er valg til brugerrådene hvert andet år i ulige år. Alle, der er fyldt 60 år eller er førtidspensionister kan vælges ind i et brugerråd. Find oversigt over alle brugerrådene på aarhus.dk

Beboer- og pårørenderåd på plejehjemmene

Beboere, familiemedlemmer og venner spiller en aktiv rolle i forhold til at skabe en god hverdag for beboerne. Det er ikke et lovkrav, men Sundhed og Omsorg understøtter og anbefaler, at hvert plejehjem vælger et beboer- og pårørenderåd. Der findes mere end 50 beboer- og pårørenderåd i Aarhus Kommune.

Frivilligrådet

Sundhed og Omsorgs Frivilligråd arbejder for at synliggøre og udvikle den frivillige indsats inden for sundheds- og omsorgsområdet og er blandt andet optaget af forebyggelse og bekæmpelse af ensomhed, brobygning og integration. Rådet har til formål at understøtte og styrke samarbejdet mellem Aarhus Kommune og de frivillige kræfter. En af rådets opgaver er at rådgive den siddende rådmand i forbindelse med ansøgninger fra de frivillige foreninger – alle frivillige foreninger på området kan søge om støtte fra de såkaldte §18-midler. Som borger er du velkommen til at henvende dig til Frivilligrådet med forslag, ideer og ønsker til udviklingen af frivilligheden i Aarhus. Læs mere på Frivilligrådet (aarhus.dk

Tekst: Pernille Bonne